O společnosti > Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto dodací a prodejní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou podkladem pro veškerá obchodní ujednání (včetně veškerých kupních smluv, smluv o odběrech) uzavíraných firmou EVROmat a.s. se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen „Prodávající“). „Kupující“ se v dalším textu rozumí odběratel nebo zákazník (bez ohledu na to, zda je soukromá (fyzická) či právnická osoba). V případě pravidelného obchodního styku, může být sjednána Kupní smlouva přednostně upravující znění jednotlivých odstavců těchto Podmínek.

1. Objednávka

Dodávky se uskutečňují na základě objednávek Kupujícího, pro jejichž vystavování, případně potvrzování platí následující podmínky:

1.1. Pro objednávku se vyžaduje písemná forma (není-li učiněna osobně), přičemž za písemnou formu se považuje i objednávka učiněná faxem nebo emailem. Objednávka musí obsahovat tyto údaje:

 • druh výrobku, požadované množství, barvu
 • požadovaný způsob dopravy (vlastní odběr, odvoz na určené místo dodání, místem dodání se rozumí sídlo, popřípadě provozovna firmy v ČR, pokud nebylo dohodnuto jinak
 • požadovaná dodací lhůta
 • místo určení a jméno osoby, oprávněné jménem Kupujícího jednat včetně tel. spojení
 • obchodní jméno a přesnou adresu Kupujícího, resp. místa podnikání, číslo telefonu, faxu či jiný druh spojení na Kupujícího
 • IČO, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu

1.2. Doporučovaný termín pro předložení objednávky je alespoň 3 dny

1.3. Objednávky zasílá Kupující na adresu některé z poboček Prodávajícího.

1.4. Objednávka s uvedením cen, dodacích podmínek platí za přijatou pouze tehdy, je-li Prodávajícím písemně nebo telefonicky potvrzena, s výjimkou případu, kdy údaje v objednávce odpovídají těmto podmínkám včetně požadovaného termínu dodávky. Prodávající neodpovídá za případné škody vzniklé z chybných údajů sdělených Kupujícím

1.5. V případě nemožnosti splnění termínu dodávky či v případě nejasnosti údajů v objednávce se pracovníci firmy EVROmat a.s. s Kupujícím spojí a to nejpozději do 3 dnů po obdržení písemné objednávky a upřesní podmínky objednávky včetně termínu dodání. Smlouva na dodávku se v tomto případě považuje za uzavřenou až potvrzením upřesněné objednávky Prodávajícím

1.6. Ceny, dodací a platební podmínky jsou závazné pouze v případě, jsou-li písemně potvrzeny firmou EVROmat a.s.

1.7. V případě objednávky atypického zboží je Kupující povinen složit zálohu ve výši 100% z očekávané ceny objednávaného atypického zboží.

2. Předmět dodávky, jakost

Sortiment zboží dodávaný firmou EVROmat a.s. je uváděn v prospektech, cenících a jiných podkladech společnosti EVROmat a.s.. Výrobky společnosti EVROmat a.s. odpovídají příslušným normám ČSN, jakož i odpovídajícím normám DIN.

3. Ceny, rabaty                                                                          

  Ceny klempířského zboží jsou určeny ceníkem společnosti EVROmat a.s., platným v době uskutečnění dodávky. Ceny střešních krytin a střešních oken včetně jejich doplňků, se řídí ceníkem jejich výrobců. Prodejní podmínky, ceny a slevy podléhají změnám bez předchozího vyrozumění. Takové změny se nevztahují na objednávky, jež byly potvrzeny před změnami. Prodávající může poskytnout rabaty pro obchodní a realizační firmy. Výše rabatů a podmínky pro jejich poskytnutí jsou uváděny ve Smlouvě o odběrech zboží firmy EVROmat a.s. jejíž nedílnou součástí je List obchodních podmínek (LOP), popřípadě na Potvrzení zakázky. Slevy poskytované na krytiny a doplňky, se týkají pouze odběrů, kdy je od naší firmy odebrána kompletní střecha. Prodávající si vyhrazuje právo zvažovat rozsah poskytovaných rabatů nebo služeb.

4. Platební podmínky, smluvní pokuty

Prodávající dodá výrobky a Kupující zaplatí fakturovanou částku takto:

4.1. Platba předem

Zboží je vydáváno až po zaplacení. Za průkaz o provedené platbě se považuje ústřižek složenky potvrzený poštou nebo vystavený doklad o provedené platbě peněžním ústavem.

4.2. Platba při převzetí zboží řidiči

Zboží je vydáváno až po zaplacení.

4.3. Platba po odebrání zboží

Obchodní partneři, se kterými máme uzavřenu „Smlouvu o odběrech zboží“, mohou platit až po odběru zboží. Doba splatnosti je 14 dní od data vystavení faktury, pokud nebylo dohodnuto jinak. Za překročení doby splatnosti uhradí odběratel Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení.

4.4. Uplatnění případné reklamace nemá odkladný účinek na povinnost Kupujícího zaplatit včas sjednanou kupní cenu zboží v plné výši.

5. Dodací podmínky

5.1. Dodávka je splněna:

 • V případě vlastního odvozu Kupujícím naložením na přepravní prostředek  Kupujícího nebo předáním (naložením) přepravci, kterého určí Kupující,
 • V případě dovozu dopravními prostředky zajišťovanými firmou EVROmat a.s.  převzetím Kupujícího tzn. naložením a dovezením zboží na dohodnuté místo.
 • Předáním (naložením) zboží prvnímu dopravci v ostatních případech

5.2. Vyložení nákladu zajišťuje Kupující.

5.3. Zakázka musí být vyvezena do 14 dnů ode dne, kdy je připravena k odběru. V případě prodlení Kupujícího je Prodávající oprávněn požadovat skladné ve výši 100 Kč za den za každou tunu zboží.

5.4. Každý odběr zboží zajišťovaný cizím přepravcem je možno uskutečnit pouze po předložení platného zmocnění dopravce (řidiče), který pro Kupujícího převzetí provádí.

6. Prodávající, může zajistit Kupujícímu dopravu i vyložení zboží. Výše poplatku za dopravu a vyložení zboží bude sdělena Kupujícímu na pobočce s ohledem na konkrétní zakázku.

7. Vlastnictví a nebezpečí škody na zboží

Zboží je až do úplného zaplacení kupní ceny majetkem Prodávajícího.

Předchází-li zaplacení kupní ceny dodávce, přechází vlastnické právo ke zboží v okamžiku splnění dodávky dle čl. 5 Podmínek.

Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího v okamžiku splnění dodávky dle č. 5 Podmínek.

8. Balení

Některé zboží je dodáváno na vratných paletách. Za paletu je účtována zálohová částka dle dodacích a prodejních podmínek příslušného výrobce.

Při vracení palety na základě dokladu potvrzujícího nákup palety je kupujícímu dobropisována částka, snížená o amortizaci palety, dle dodacích a prodejních podmínek příslušného výrobce. Společnost EVROmat a.s. přijímá zpět pouze palety nepoškozené, schopné dalšího použití k expedici výrobků, a to do 6 měsíců po odběru. 

Balení výrobků střešních krytin a střešních oken včetně jejich doplňků, se řídí dodacími podmínkami jejich výrobců. U plechů z Titan-Zinku a mědi jsou obaly vratné na zápůjčku. Ostatní obaly jsou v ceně a nevratné.

Prodávající a Kupující si mohou mimo rámec těchto Podmínek sjednat způsob a podmínky zpětného nákupu použitelných palet a beden.

9. Odpovědnost za vady, záruka, reklamace

Prodávající odpovídá za vady zboží na dodávané klempířské výrobky v rozsahu technických parametrů stanovených příslušnými technickými normami po dobu 24 měsíců ode dne uskutečnění dodávky. Prodávající však neodpovídá za vady zboží, které nesplňuje parametry příslušných technických norem, a z těchto důvodů byla poskytnuta sleva z kupní ceny.

9.1. Pro uplatňování nároku z titulu vad zboží platí následující podmínky:

 • Zjevné vady je Kupující povinen reklamovat ihned po převzetí a vyznačit je na potvrzení o převzetí dodávky (zpravidla na dodací list).
 • Skryté vady je Kupující povinen reklamovat do tří dnů po zjištění vady, nejpozději však do dvou let od uskutečnění dodávky.
 • Reklamaci z titulu odpovědnosti za vady zboží uplatní Kupující písemně s přiloženou kopií faktury nebo dodacího listu
 • Reklamace bude dále obsahovat identifikaci výrobku, popis vad, nebo přesné určení, jak se vada projevuje a počet vadných kusů.
 • Nedodržení uvedených reklamačních lhůt má za následek zánik nároků uplatňovaných Kupujícím z titulu vad zboží.

9.2. Ostatní výrobky dodávané prostřednictvím firmy EVROmat a.s. odpovídá za vady zboží příslušný výrobce tohoto zboží a řídí se jejich obchodními resp. záručními podmínkami.

9.3. Prodávající má právo kdykoli před uznáním reklamace prohlídky reklamovaného zboží, proto je Kupující povinen uložit vadné výrobky odděleně až do vyřízení reklamace.

10.  Odstoupení od smlouvy, vyšší moc, náhrada škody

10.1.  V případě, že dodávka zboží byla zaplacena předem a na straně Prodávajícího se vyskytly neodstranitelné překážky, pro které nemůže dodávku uskutečnit ve sjednané lhůtě, a pokud nebude sjednána náhradní lhůta pro plnění, má právo Prodávající od smlouvy odstoupit, o čemž neprodleně Kupujícího vyrozumí a bezodkladně mu vrátí zaplacenou částku.

10.2.  Prodávající neodpovídá Kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřených kupních smluv podle těchto Podmínek, pokud se tak stane z důvodu nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým Prodávající nemohl zabránit.

10.3.  Prodávající neodpovídá Kupujícímu za jakékoli škody následné nebo nepřímé.

10.4.  V případě, že Kupující odstoupí, od již uzavřené Kupní smlouvy (potvrzené objednávky) a Prodávajícímu vzniknou v této souvislosti náklady, které je povinen hradit (dokončená výroba speciálního zboží, nákup zboží od jiných dodavatelů apod.), má požadovat úhradu těchto nákladů po Kupujícím. Prodávající vystaví na tyto náklady řádný daňový doklad, který zašle Kupujícímu, který je povinen jej uhradit.

10.5.  Zboží zakoupené v prodejnách Prodávajícího lze vrátit pouze nepoškozené a v originálním obalu. Zboží placené hotově lze vrátit do 1 měsíce od prodeje. Zboží placeno na fakturu lze vrátit do 3 měsíců od prodeje. V případě vrácení zboží bude Kupujícímu vrácena kupní cena zboží snížena o poplatek ve výši 20% za vrácení zboží. Zboží lze vrátit na jakékoli prodejně Prodávajícího po předložení dokladu o prodeji. Nelze vrátit zboží, které je speciálně objednané či vyrobené pro zakázku.

11.  Všeobecná a závěrečná ustanovení

Pokud není v těchto Podmínkách uvedeno jinak řídí se zákonem č.89/2012 Sb. (Občanský zákazník). Pokud je ve smlouvách uzavřených mezi Prodávajícím a Kupujícím uvedena odlišná úprava od těchto podmínek, platí ustanovení uvedená v této smlouvě. Pokud některé ustanovení smlouvy či těchto VODP se stane neplatným či neúčinným, platí, že je plně oddělitelné od ostatních článků daného dokumentu, a tedy ostatní ustanovení VODP nebo smlouvy zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti.

 

Všeobecné dodací a prodejní podmínky firmy EVROmat a.s. platné od 1.1.2017

EVROmat a.s.
Tovární 1932/30
400 01  Ústí nad Labem
www.evromat.cz

Poptávkový formulář

Ochrana proti SPAMu. Kolik je čtyři plus tři: zapište číslicí.