Česky Polski Slovensky

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O společnosti > Oznámení

Oznámení

 

Oznamovací systém společnosti EVROmat a.s.

Prostřednictvím oznamovacího systému lze oznámení podat příslušné osobě písemně, ústně či na žádost

oznamovatele osobně.

Příslušnou osobou je vedoucí personálního oddělení Ing. Michal Stejskal

Oznámení lze příslušné osobě podat zde:

e-mail: michal.stejskal@evromat.cz, mob. +420 724 555 859

Informace před podáním oznámení

Oznamovací systém je určen fyzickým osobám, které oznamují informace o možném protiprávním jednání, k

němuž došlo nebo má dojít u společnosti EVROmat a.s., pro něž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával

nebo vykonává pracovní činnost podle § 2 odst. 3 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, nebo u

osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem takové práce nebo jiné obdobné

činnosti. Pracovní činností se rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

 

Společnost EVROmat a.s. vylučuje přijímání oznámení od osob, které nesplňují požadavky dle předchozího

odstavce.

 

Protiprávním jednáním se rozumí jednání dle § 2 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů,

tj. jednání, které má znaky trestného činu, případně přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní

hranice je alespoň 100.000,- Kč, nebo které porušuje tento zákon, nebo které porušuje jiný právní předpis

nebo předpis Evropské unie, jak tyto blíže vymezuje tento zákon.

 

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení,

měla důvodně domnívat, že jí oznamované či uveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze

tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takové jednání může být sankcionováno.

 

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká, a promyslet, jaké

ověřitelné informace o oznamovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných

informací mohou pozitivně ovlivnit prošetření oznámení. Oznamovatel také musí v oznámení uvést údaje

o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit jeho totožnost. Na anonymně

podaná oznámení se nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů, ledaže dojde k odhalení totožnosti původně

anonymního oznamovatele

 

Směrnice o řešení oznámení společnosti EVROmat a.s. ke stažení zde.

 

Ochrana oznamovatele a poučení

Zákon zakazuje uplatnit vůči oznamovateli či jiné chráněné osobě jakékoliv odvetné opatření. Tedy takové

jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo

vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo jiné chráněné osobě může způsobit újmu (§ 4 zákona

o ochraně oznamovatelů). Zaměstnavatel, pro kterého oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou

činnost, nesmí umožnit, aby oznamovatel nebo jiná chráněná osoba byli vystaveni odvetnému opatření.

 

Ochrana totožnosti. Příslušná osoba zajišťuje, že nedojde zásadně k prozrazení totožnosti Oznamovatele,

Spřízněných osob ani osob uvedených v Oznámení. Totožnost těchto osob může Příslušná osoba sdělit třetí

osobě pouze s jejím písemným souhlasem, popř. v případech, kdy je k takovému sdělení povinen na základě

zákona; v takovém případě o takovém postupu a důvodech sdělení totožnosti informuje Oznamovatele. Tímto

není dotčena možnost Příslušné osoby informovat Společnost o totožnosti osob, jejichž jednáním došlo a/nebo

mělo dojít k Protiprávnímu jednání či které do něj byly zapojeny, dle dalších ustanovení Směrnice.

 

Mlčenlivost o informacích v oznámení. Příslušná osoba zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se

dozvěděla při výkonu své činnosti dle této Směrnice, zejména o informacích uvedených v Oznámení, a to i po

ukončení výkonu této činnosti. Příslušná osoba neposkytne třetí osobě informace, které by mohly ohrozit účel

činění Oznámení. Tímto není dotčena možnost Příslušné osoby informovat Společnost o zjištěných

Protiprávních jednáních dle dalších ustanovení Směrnice.

 

O přijetí oznámení budete vyrozuměni do 7 dnů od přijetí oznámení. Oznámení je posuzováno z hlediska jeho

důvodnosti a v případě, že je posouzeno jako důvodné, je postoupeno příslušnému orgánu veřejné moci k

dalšímu prošetření. O výsledku posouzení bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů od přijetí oznámení a v

odůvodněných případech tuto lhůtu lze prodloužit o dalších 30 dnů.

Napište nám

Informace o odesílateli
Zpráva
Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.